Vybráno z kroniky

 Období do roku 1995

V roce 1948 byla pověřena učitelka Kristina Lejsková, aby psala kroniku obce Satalic. Po dvouleté práci v archivu Země české, ministerstvu vnitra, v archivu města Prahy, v Národním muzeu, v muzeu města Prahy, univerzitní a národní knihovně a na obecním úřadě v Satalicích, přistoupila k zápisu sebraného materiálu, aby zachytila v pamětní knize, co současná doba přináší a alespoň zhruba to, co je možno zjistit z dějin blízkých i dávno minulých. Sama se narodila v roce 1903 ve Vysokém Mýtě ve východních Čechách. Studovala v Litomyšli a stala se učitelkou. V roce 1945 byla přidělena na nově zřízenou školu do Satalic.
Úvodem napsala "nechť tato pamětní kniha poví generacím, jak jsme žili a jak žijeme, co nás trápí a bolí, z čeho se radujeme, zač bojujeme, o co se snažíme a jak rosteme." První pamětní kniha naší obce je psána do roku 1950. Ve druhé pamětní knize jsou zápisy od roku 1951. Kronikářem se stal Miloslav Kittler, jeho pomocníkem Jaroslav Svoboda a zapisovatelem byl Jaroslav Chlumecký. Po Miloslavu Kittlerovi se stal kronikářem v roce 1966 Josef Formánek, který vedl kroniku do roku 1976. Poslední zápis provedl Doc. Ing. Josef Trčka v roce 1977.

Vznik naší obce spadá hluboko do minulých století. Původně zde byl asi jenom dvůr, kolem něhož se seskupilo několik statků a chalup poddaných. Dvůr Satalice patřil od nepamětných dob kapitule sv. Apolináře. Tato kapitula měla své sídlo v Sadské. Z této doby není o Satalicích žádný záznam. Až teprve roku 1362, kdy byla kapitula spojena s metropolitní kapitulou na Hradě. Kapitula sv. Apolináře, která byla císařem Karlem přenesena ze Sadské na horu Větrnou na Novém Městě Pražském, podržela starodávná nadání svá, která měla v předešlém sídle, vyjma toliko farní kostel v Sadské, který arcibiskup Arnošt přivtělil ke klášteru kanovníků řeholných, řádu sv. Augustina, nově při něm založeném r. 1362. Následuje soupis a popis statků. Také probošt měl něco luk u Sadské, mimo to ves Hrádek u Čelákovic a blíže ku Praze ves Satalice s dvorem poplužním o půldruhém popluží a s lidmi poplatnými a robotnými.
V popise úředníků a důstojníků světských i duchovních na Starém Městě pražském " Sluhové obecní", se v soupise purkmistrů hor viničných vyskytuje r. 1387 jméno Vojtěch ze Satalic. Další zpráva o Satalicích je v listině od krále Vladislava z r. 1477, podle které obdržel děkan kapituly Václav Vrbenský roční důchod 19,5 kopy grošů ze vsi Satalice, která děkanství sv. Apolináře náležela. Později se vystřídalo několik majitelů Satalic. Podle kupní smlouvy z r. 1617, což je uvedeno v archivu bývalé císařské komory, byly koupeny Satalice Novým Městem pražským. Od konventu kláštera sv. Anny sv. Vavřince na Starém Městě pražském za 1 120 kop stříbra. 23. května 1681 potvrzuje syndikus Nového města pražského Franz Lipmann Albertu Václavu Hložkovi ze Žampachu, pražskému vícepurkrabímu, že je obec ochotna prodati mu pustý dvůr v Satalicích za 1 000 kop míšenských, přičemž náklad na trhovou smlouvu je k tíži kupujícímu. Kupující je však povinen opatřit si povolení císařovo. Dne 14. června 1681 žádá Albert Václav Hložek ze Žampachu císaře, aby mu dovolil ves Satalice koupit. Žádost odůvodňuje tím, že je potřebný čerstvého vzduchu a že Satalice leží blízko Prahy, takže mu umožní konat jeho službu pražského vícepurkrabího. Dostává povolení císařské kanceláře. V listině ze dne 14. srpna 1681 podává posudek pražská obec, že dvůr je předcházejícími válkami zpustošen, že tam není poddaných, a že musí být obhospodařován cizí čeledí a že to stojí mnoho peněz.
V roce 1654 jsou uvedeni následující držitelé gruntů:
Sedlákovský, Berounský, Maštalka, Kejchar, Březinovský, Chaloupecký a Padouchovský.
Jako chalupníci jsou uvedeni:
Tomáš Peška, Martin Novák, Jan Novák, Matouš Janečka a Jan Kouba.
V roce 1657 byla majitelkou dvora kapitula Vyšehradu.
Dobu útlaku lidu vyjadřuje žádost satalského obyvatele Pavla Vyklouze z roku 1672. Poníženými a zoufalými slovy zapřísahá se Pavel Vyklouzl císařské komoře, že není nevolníkem, za kterého jej satalská vrchnost pokládá. Uvádí, že je člověkem svobodným a tuto svobodu mu satalská vrchnost odpírá neprávem. Dopis končí podpise - Váš na kolenou se modlící Pavel Vyklouzl. K této žádosti je přiloženo potvrzení hraběte Kolovrata, hejtmana markrabství moravského, který potvrzuje, že Pavel Vyklouzl je svobodným člověkem, propuštěným z poddanství a že se může svobodně pohybovat po celém panství i jinde, aniž by byl povinen jakýmkoli poplatkem. Žádost byla císařskou komorou zamítnuta.
Roku 1714 byl dvůr opět majetkem kostela sv. Apolináře na vrchu Větrově na novém městě Pražském.
V roce 1716 byl dvůr prodán a koupil jej Romedius Johann Franz,  hrabě z Thun - hohenstejnu, za 15 900 zlatých. Po jeho smrti koupil tento statek Václav Klement von Salza, který jej odstoupil hraběti Černínovi z Chudenic.
Kolem roku 1730 byla založena v Satalicích kaple sv. Anny, kde měly být každoročně služby boží na slavnost sv. Anny. Tato skutečnost byla uvedena v daňovém přiznání vinařské vrchnosti, která byla patronkou této kaple a žádala z tohoto titulu slevu na daních.
O založení kaple je možno se dočíst v pamětní knize vinořské fary (zápis z roku 1830).
" Za starých dob, tj. pravděpodobně v 16. stol., stávala na tomto místě pouze malá kaplička. Satanicemi vedla veřejná cesta. Jednou tudy projížděla hraběnka Šporková. Narodilo se jí dítě a z vděčnosti k sv. Anně, kterou v tuto dobu vzývala, dala slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí. Svůj slib splnila". V kronice je zaznamenán obsah pamětního spisu, nalezeného ve zvonici kaple, z 13. července 1737, za panování hraběte Černína z Chudenic. Tento spis potvrzuje rozšíření kaple a zvýšení věže. V roce 1876 byly provedeny rozsáhlé opravy a změny jako např. Vydláždění podlahy. Zhotoven byl i nový obraz sv. Anny. Kaple je barokní stavba, obdélníková s vížkou nad konvexně prohnutým průčelím s polokruhovým závěrem. Vnitřek je kryt plochým stropem. Její popis je uveden v soupise památek historických. Původně zde byly dva zvony, větší z roku 1741. Oba byly sňaty za I. Světové války v roce 1917 a použity na válečné účely. V současné době je v kapli zvonek jeden. Tímto se zvonilo poledne, a když některý občan zemřel.
V zápise vinařské fary je psáno, že toho roku 1876 byla vystavěna z Vinoře do Satalic nová silnice. Mimo záznamů v kronice víme, že v háji, který se rozprostírá mezi Satanicemi a Vinoří bylo takzvané hradiště, které zřejmě souviselo s početním osídlením v mladší době hradištní / střední doba bronzová/. Tvoří je dva prostory. Větší " Velké hradiště " 3 ha 69 a, a menší " Malé hradiště", které měří 86 a. toto hradiště nebylo dlouho blíže zkoumáno. Podrobný povrchový průzkum byl proveden v r. 1962 pravěkým oddělením Muzea hl. m. Prahy ve spolupráci S Archeologickým kroužkem mládeže v Satalicích, vedeným tehdejším kronikářem Mílou Kittlerem. Nalezeny byly zlomky a střepy nádob tzv. únětické kultury. K objasnění života našich předků nám slouží i záznam v kronice z r. 1749, kdy osada Satalice byla povinna vysílat na robotu dva poplužní sedláky 5 dní v týdnu po celý rok. Každý sedlák a chalupník měl určen počet dní, který musel ročně odpracovat. V r. 1848 se robota nekonala / robota zrušena 1781 /, ale sedláci museli odvést panstvu náhradu, která činila 222 zlaté, 45 krejcarů. Podle protokolu z r. 1851 bylo 11 satalských občanů vyvázáno z robotních povinností. Museli však odvádět vrchnosti roční úrok. Velkou událostí bylo " Pochování roboty" ve zdejším háji.
Původ jména Satalice.
Původ jména se vykládá v odborné literatuře dvojím způsobem. Buď to byla ves lidí Sotalových, nebo mohlo jít o přezdívku, vzniklou z dříve používaného slova sotat, což znamená strčit do někoho, udeřit někým o zem apod. Slovo sota znamená ránu. Satalice tedy byly ves satalů, strkačů a rváčů. R. 1374 Sathalitcz, 1412 Satalicz, v 16 století Satalice.
Obec Satalice je na 50"8´ zeměpisné šířky a 32"13´zeměpisné délky. Nejstarší domy v obci jsou okolo dvora a rybníka. Mezi ně patří budova bývalé hospody. Fortelně postaven, přečkala staletí. Jako krčma se připomíná více jak před 500 lety, tj. roku 1412. Velký význam pro Satalice měla železniční stanice Satalice. V říjnu1872 projel nově postaveným, slavnostně vyzdobeným nádražím první vlak. Velkoobchodník Alexandr Schiller z Vídně, zakoupil v roce 1841 od kněžny Schwarzenbergové Makovice a vystavěl zde roku 1851 cukrovar. Takovýto podnik potřeboval železniční spojení. Roku 1871 byla dokončena železniční trať Neratovice - Makovice. Tra´t Makovice - Praha se zpozdila pro odpor Černínů, kteří nechtěli dovolit stavbu dráhy oborou. Proto bylo nutno prokopat skály. Práce byly dokončeny v roce 1872. Provoz byl zahájen pod jménem Česká severní dráha.
Rok 1872 je historickým mezníkem ve vzrůstu naší obce, neboť výstavbou železnice nastal pro obec nerušený rozvoj. V té době je zaznamenáno v Satalicích 23 usedlostí. Na přelomu století, vlivem železnice a Hálova podnikatelství, který stavěl domky v nové osadě u nádraží, vzrostl počet domů na 83 a počet obyvatel na 513. Zestátnění dráhy bylo provedeno v roce 1908.
Další desetiletí byla již ve znamení velkého stavebního ruchu. Na příklad roku 1924 začíná výstavba Nové Vinoře a také zde vznikají četné průmyslové podniky. Téhož roku bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení. Před druhou světovou válkou byla postavena skupina domků v Josefově. Majitelé byli většinou Josefové.
Část obce tzv. Nová Vinoř byla původně na katastru obce Vinoře. Byla zde situace, že dům106 měl obytný dům ve Vinoři a zahradu v Satalicích. Dům č. 206, byl to tehdy hostinec u Malých, měl výčep na katastru Satalickém a ostatní část budovy na katastru Vinařském. Ulici od křižovatky k Vinoři tvořily domy na jedné straně satanické a na druhé Vinařské.
V roce 1950 byla Nová Vinoř připojena k Satalicím. Katastr obce se zvětšil o 120 hektarů, 160 domů a 640obyvatel. Bylo provedeno přečíslování domů v celé obci.
Satalice prošly za staletí též mnoha územními změnami okresů. Archiv ministerstva vnitra " Das Königsreich Böhmen „ z roku 1844 uvádí, že Satalice patřily do Kouřimského okresu a měly v roce 1837 23 domy, 172 obyvatel a dvůr na starodávné cestě z Prahy do Nymburka. Řadu let byly dále zařazeny do okresu Karlínského, potom do okresu Praha - sever od roku 1961 Praha - východ, a od roku 1974 připojeny, jako součást Hlavního města Prahy do obvodu Prahy 9.
Uváděné stavy domů a obyvatel:

 

1787

  17 domů

 

1869

  23 domů

  201 obyvatel

1880

  28 domů

  284 obyvatel / při sčítání lidu /

1900

  83 domů

  513 obyvatel

1930

  133 domů

  973 obyvatel

1948

  176 domů

  1.077 obyvatel

1977

  386 domů

  1.700 obyvatel

 

Samostatnou obcí jsou Satalice pravděpodobně od r. 1889
Prvním starostou byl rolník Josef Fiala z domu č. 113, je o něm zapsáno, že se přičinil o samostatnost obce.
Starostové:

 

1889 - 1901

Josef Fiala

1901 - 1908

František Novák

1908 - 1917

opět Josef Fiala

1917 - 1919

Josef Franěk

1924 - 1926

Josef Houžvička

1927 -

Josef Krucký

1932 - 1939

Leonard Charous

 

V roce 1941 z nařízení se stal členem obecní rady a náměstkem starosty Němec Julius Schwarz. V r. 1944 bylo rozpuštěno obecní zastupitelstvo a J. Schwarz se stal neomezeným vládcem v obci až do revoluce.
Předsedové MNV:

 

1945 - 1949

Jindřich Stříbrný

1949 - 1953

Přemysl Hedrlín

1953 - 1957

Josef Henzl

1960 - 1964

František Viták

1964 - 1971

Josef Vrabec

1971 - 1976

Josef Holata

1976 -

Josef Fiala

 

První obecní úřadovna byla umístěna v domě čp. 96 společně s kampeličkou. Od roku 1932 v čísle 94 a v roce 1943 se přestěhovala do nové budovy školy. Od roku 1945 je v budově po p. Zástěrovi. Původně byly Satalice spojeny s Vinoří. Samostatnou obcí jsou od roku 1889.
Jak již bylo uvedeno, obec Satalice v dřívějších dobách malá počtem obyvatel, tvořila jednotu s obcí Vinoř. Ve Vinoři byla také škola, společná pro všechny okolní obce. Byla to škola 4 třídní. Nejstarší zápis je z roku 1878. V letech 1883 měla škola ve Vinoři 544. dětí. V roce 1900 měla IV. třída 113 žáků, V. třída 132 žáků. První návrh o měšťanské škole byl v roce 1921.
Vzpomínky pamětníků a záznamy ze schůzí obecní rady připomínají dlouholeté úsilí satalických občanů o zřízení vlastní školy. A právě takové bylo úsilí druhé poloviny občanů tuto snahu potlačit z obavy, aby nebyli platebně zatíženi. Proto chodily děti do vinořské školy dál, i když ostatní okolní obce měly už své školy vlastní.
Až teprve roku 1940 bylo přikročeno ke stavbě tak zvaného kulturního domu, se kterým se počítalo na budoucí školu. Za okupace tam byla umístěna kancelář obecního úřadu. 28. října 1945 byla slavnostně otevřena trojtřídní škola, vedená jako pobočka školy vinořské. Zařízení školy bylo prosté, lavice byly staré a vypůjčené. V roce 1947 bylo přikročeno k přístavbě dalších dvou tříd. Svépomocí, brigádami a obětavostí občanů byla v poměrně krátké době postavena druhá polovina školy.
V roce 1959 byla otevřena druhá budova školy, na které bylo odpracováno 23.000 brigádních hodin. Byla tak vytvořena osmiletá základní škola, s kuchyní a provizorní družinou. Teprve v roce 1960 byla ustavena devítiletá základní škola. Jedna třída byla umístěna v prvém patře požárního domu. V roce 1980 byla přistavěna družina u zadní budovy, v roce 1984ybourán dřevěný domek před první budovou a otevřena polytechnická dílna.
Ředitelé školy:

 

Do roku 1957

Růžena Trčková

1957 - 1962

František Klifner

1962 - 1970

Miroslav Soukup

1970 - 1980

Jiří Adámek

1980 -

Bohunka Matušková

 

Mateřská škola byla v provozu od října 1950 v domě č. 268, který se stal majetkem Národního výboru po Němci Jirčíkovi v dnešní ulici Trabantské. Nová budova školky pro9 dětí byla stavěna od listopadu 1979 a dokončena v roce 1983.
Matriční obvod byl v Satalicích zřízen 1. 1. 195. Matrikářem byl do roku 1960 Ervín Kotala, dále Naďa Mališová a Helena Horáková. Byly zde uzavírány sňatky - v prvém poschodí budovy MNV. Nyní je matrika ve Vinoři.
Významní obyvatelé naší obce:
Jan Nebeský z Wojkowitz narozen 18. 5. 1880 v Nymburce, zemřel 6. 12. 1944 v Satalicích. Patřil k významným českým básníkům a dostal v roce 1927 státní cenu. Přispíval do různých časopisů, na příklad do Lumíra a Zlaté Prahy. Je o něm psáno v " Přehledných dějinách literatury české " od J. Nováka. V Satalicích žil od roku 1938 v domě č. 102, kde také zemřel. Pochován je v Nymburce.
Metoděj Hedrlín Satalický
Profesor Dr. Albert Pražák se zmiňuje ve své knize " Vrchlickému na blízku ", vydané v roce 1945 o satalickém rodáku Hedrlínu Satalickém, redaktoru almanachu " Na nové květy ". Hedrlín se narodil 10. 2. 1879 v Satalicích č. 27. Chodil na filosofickou fakultu v letech 1900 - 1905. Znal se s Vrchlickým. Žil skromně, až v nouzi. Se ženou odjel do Francie a od té doby o něm nejsou žádné zprávy.
Jan Kapr
Narozen 12. 3. 1914, hudební skladatel. Býval členem Sokola v satalicích, při cvičení se vážně zranil. Skládal masové písně, filmovou hudbu a jiné skladby. V roce 1951 byl vyznamenán Stalinovou cenou.
Místní háj - Bažantnice
Jsou zde převážně stromy listnaté a to duby, buky, javory a břízy. Jsou zde i kaštanové aleje, které podle údajů bývalého hajného pana Holého, byly vysazeny asi roku 1890. Za panství Černínů byli zde v háji chováni i jeleni a daňci. Černínové pěstovali v háji také holuby, na které pořádali střelbu. Této se kromě jiných hostů zúčastnil i arcivévoda Este a arcivévoda Karel, důstojník Brandýského pluku, pozdější poslední císař dynastie Habsburků.
Výměrem ministerstva zemědělství z roku 1948 byl háj přidělen obci Satalice. Jeho rozloha je 15 hektarů. Předán byl veřejnosti na slavnosti v červenci 1949. Na pasece byl vybudován taneční parket a prodejní stánky. Před tímto rokem byl háj nepřístupný.
V roce 1953 se zde konala okresní dožínková slavnost, které se zúčastnil tehdejší prezident Antonín Zápotocký, který provedl i pamětní zápis o naší obecní kroniky. V roce 1951 zřídilo ministerstvo školství státní přírodní rezervaci " Bažantnice v Satalicích", k ochraně živočišstva.
Státní statek, jehož historie byla již popsána, byl podle zemského archivu roku 1921 zabrán státem. Hlavní město Praha jej pronajímalo nájemcům. Posledním byl do roku 1945 Bělohříbek, který měl sídlo v zámku ve Vinoři. V roce 1950 bylo založeno v Satalicích Jednotné zemědělské družstvo, které mělo 249 hektarů. Předsedové družstva byli Holakovský, Přemysl Hedrlín, František Voleman. V roce 1962 byla provedena výstavba kravína v prostoru bývalé cihelny při silnici do Počernic. Družstvo bylo sloučeno v roce 1961 s JZD Horní Počernice. Plocha obhospodařované půdy se tím zvětšila na 469 hektarů. Od roku 1975 je zde Státní statek hl. města Prahy.
Svaz požární ochrany, původně Sbor dobrovolných hasičů, byl v Satalicích podle zachovaných zápisů založen 13. října 1898. prvním předsedou této dobrovolné organizace byl Josef Fiala. Zakládajících členů bylo osm a složili celkem 62 zlaté. "Čamáry dle předpisu pořídili jsme si ze zábav, aniž by nám byla slavná obec Satalická nějakých příspěvků poskytla". Hasičský sbor byl jedinou korporací té doby, která nejen že plnila své dobrovolné poslání, ale byla též vedoucí složkou ve společenském i kulturním životě obce. Původní hasičská zbrojnice byla ve stodole za kapličkou, na okraji háje. Dnešní požární dům je na části pozemku bývalé zahrady gruntu č. 15 rodu Jandečků. (Tento rod se připomíná r. 1654). Poslední  František Jandečka prodal usedlost Josefu Hálovi. Tento podnikatel vystavěl cihelnu a další domky v tzv. Nové osadě. Po jeho úpadku se stal objekt majetkem věřitelů, tj. rodiny  Porgesů. Od nich pozemek zakoupil Místní národní výbor. Stodola., která zde stávala, byla zbourána a v roce 1956 bylo rozhodnuto o vybudování požárního domu. Na stavbě požárního domu bylo odpracováno 18.3000 brigádnických hodin. Slavnostní otevření budovy se konalo 29. 6. 1958, tedy v roce šedesátého výročí požární organizace v Satalicích.
Po několik roků byla v prvním patře této budovy umístěna jedna třída ZDŠ. Nyní má zde své sídlo i profesionální útvar požární ochrany hl. m. Prahy (od 1. října 1976 ).  Základní organizace měla v roce 1982 39 mužů a 13 žen.

 

Předsedové:

 

Velitelé:

1898 - 1910

Fiala Josef

1898 - 1910

Suchý Josef

1923 - 1928

Froňek Josef

1923 - 1928

Bahenský Alois

1929 -

Bahenský Alois

1928 -

Svačina František

1930 -

Viktorin Antonín

1929 - 1932

Řezníček Josef

      - 1953

Henzl Josef

1932 -

Tácha Jan

1953 - 1955

Šlambera Antonín

        - 1953

Formánek Josef

1955 - 1968

Malý Václav

1953 - 1981

Vlk Oldřich

1968 - 1976

Tůma Jaroslav

1981 -

Beneš Jiří

1976 - 1980

Beneš Jiří

 

 

1980 -

Bížová Hana

 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol.
Byla založena v roce 1907. Přesto, že obec byla tehdy poměrně malá, měla několik nadšenců, kteří se nebáli velkých úkolů a rizika. Sešli se k první důvěrné poradě 1. dubna 1907 v hostinci U Cermanů. K dalším dvěma poradám byli pozváni zástupci Župy Barákovi a po všech formálních přípravách na ustavující schůzi 21. 7. 1907 byl zvolen první výbor jednoty. Dvanáct zakládajících členů složilo příspěvek po 25 zlatých. Prvním starostou byl R. Čepek a prvním náčelníkem Antonín Reitmayer. Jednota měla přibližně 50 členů ze Satalic, Kbel, Vinoře a Radonic. V roce1908 se konalo první veřejné cvičení v restauraci U nádraží. Za další dva roky měla jednota první okrskové cvičení na posečeném poli u satalického háje, při silnici do Radonic. Při této slavnosti věnovaly satalické ženy jednotě prapor.Po skončení první světové války vystavěl hostinský Cerman u svého hostince sál, který propůjčil jednotě ke cvičení. Tato sokolovna sloužila řadu let nejen ke cvičení, ale i k promítání filmů, konaly se zde různé kulturní akce, divadelní představení a dosud jsou zde pořádány plesy. Teprve v srpnu 1949 se stala Tělocvičná jednota Sokol vlastníkem sokolovny.
V Satalicích působila mimo tělocvičné jednoty Sokol, i Dělnická tělocvičná jednota DTJ, založena v roce 1920, která konala cvičení svých členů v sále restaurace U Malých, na křižovatce.
Kopaná je v Satalicích od roku 1919, provozovala se v rámci Sportovního sdružení, nejprve na hřišti za prodejnou plynu, od roku 1944 na novém hřišti AFK.
Tělovýchovná jednota má v současné době 400 členů, kteří sportují v oddílech základní tělesné výchovy, kopané, tenisu, nohejbalu. Nejaktivnějším oddílem je oddíl tenisu, který pořádá každoročně celopražský turnaj žáků o pohár MNV. Tělovýchovná jednota pořádá každým rokem na hřišti filmový festival, za velké účasti obecenstva ze všech okolních vesnic.
Železniční neštěstí se stalo 20. prosince 1943. Ráno před šestou hodinou se srazily dva osobní vlaky na trati Kbely - Satalice. Byla to vina výpravčího ze stanice Kbely. V troskách vagonů bylo usmrceno 23 osob, 110 osob bylo zraněno a z nich dalších 19 zemřelo v nemocnici.
V roce 1942 se stal v naší obci zločin. Stalo se v bývalé Hálově ulici č. 36. Žil zde se svou manželkou a dětmi zaměstnanec soudu Balcar. Pozval k sobě svou známou a ta beze stopy zmizela. Když se po čase po ni pátralo, zjistilo se, že její poslední stopa mizí v Satalicích č. 36. Pod tíhou důkazů se Balcar k vraždě přiznal, ale neprozradil, kam svou oběť odstranil. Kam mrtvá žena zmizela, nikdo neví. Balcar byl odsouzen a popraven.
Oběti nacistické okupace
V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13 hodin byl proveden na Satalice letecký nálet. Svazy amerických letadel v sedmi vlnách za sebou shazovaly zápalné a tříštivé pumy o váze 15 kg, svázané po šesti kusech. Bomby byly svrženy na háj, kde měli Němci ukryto větší množství částí nových letadel a na letadla rozmístěná z letiště, těsně okolo obce. Následky byly hrozné.
Mnoho satalických občanů, nedůvěřovalo krytům. Hledalo útočiště ve volném poli a to se jim stalo osudným. Bylo 62 mrtvých, 60 těžce raněných a asi 40 lehce raněných. Mrtví byli přiváženi do kaple a ranění do budovy nynější školy. Všechny domy v obci byly poškozeny. Většina oken byla vytlučena, byly zničeny a poškozeny střechy, bylo zničeno elektrické vedení. Hořela továrna na barvy a laky a chlévy v Novákově statku. Po tomto náletu následovali skoro denně nálety tzv. hloubkařů, kteří ostřelovali rozmístěná letadla a lokomotivy.
V květnových dnech 1945 byl ustaven Revoluční národní výbor. Byly předávány zprávy o pohybu německých vojsk. Zajišťovány potraviny a dodávány do pražských nemocnic.
Významnou událostí bylo 11. 5. 1945 sportovní utkání v kopané mezi sovětskými vojáky a jedenáctkou Satalic. Podle zpráv z tisku, byl to první zápas po revoluci a po skončení války v Praze.
Za účast a osobní obětavost v revolučních dnech byli vyznamenáni tito občané: Antonín Kavan, Miloslav Kittler, Josef Vrabec Josef Krucký, Ervín Kotala, Josef Kundrát a Karel Frolík.
Po osvobození byl z revolučního výboru ustaven národní výbor. Stalo se tak 30. 5. 1945 na veřejné schůzi občanů v sokolovně. Bylo zvoleno 15 členů a 15 náhradníků podle kandidátní listiny předložené čtyřmi politickými stranami.
V roce 1948 bylo v Satalicích: 6 koloniálních obchodů, mlékárna, zelinářství, 2 řezníci, pekař, cukrář, drogista, 3 holiči, 3 hostince, 2 krejčí, 2 truhláři, 2 trafiky, 4 statky a prodejna obuvi Baťa.
Kino. Původně se konalo promítání v sokolovně. Od roku 1950 v sále na křižovatce. Vedoucí kina byl Miloslav Šerks, později Antonín Mazna. Návštěvnost klesala vlivem televize a málo atraktivního programu. Proto byla činnost v roce 1966 zastavena.
Knihovna byla založena v roce 1919. Je umístěna v sokolovně a má 5.500 svazků. Vedl ji Antonín Mazna. Nyní paní Košlerová.
Mužský pěvecký a hudební soubor Bendl.
Byl založen v roce 1932. měl asi 30 členů. Scházel se v restauraci U Nádraží. Jeho sbormistrem byl od založení Václav Kapr, otec hudebního skladatele Jana Kapra. V roce 1950 byl sbor rozpuštěn, neboť nebyl doplňován mladými lidmi.
Dramatický spolek založen 1921a loutkové divadlo. V letech 135 existoval při tělocvičné organizaci Sokol dramatický odbor pod vedením J. Svobody, Formánka a Kittlera, hrál různé činoherní představení a lidové operety. Po druhé světové válce založila skupina obětavých pracovníků loutkové divadlo. Soubor měl 26 členů.
Opera o Satalicích
Jaroslav Křička: " Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší" Op. 50 Je to komická opera o 6 obrazech. Text dle motivu O. Wildea napsal J. L. Budín. Děj opery se odehrává v Satalicích, kolem roku 1920, Premiéra se konala 27. 11. 1929 v Brně. Opera byla hrána i v Německu, Belgii, Švédsku a Finsku. Děj je popsán i v knize Anny Hostomské "Opera".
Společnost přátel zahrad byla založena v roce 1927. Měla vždy za úkol pěstování ušlechtilých okrasných i ovocných stromů. Mimo užitku ve formě výpěstků i zlepšovat celkový vzhled obce. V současné době je název organizace Český zahrádkářský svaz. Má přibližně 180 členů. Svou prací se řadí mezi nejlepší složky Národní fronty v obci. Pořádá přednášky, zajišťuje pro členy stromky k výsadbě, pořádá výstavy ovoce a zeleniny a vlastivědné zájezdy.
Český červený kříž členy organizace jsou převážně ženy. Provádějí odborné školení civilní obrany a mají zdravotnický dozor při sportovních podnicích a to i při celostátní spartakiádě.
Myslivecké sdružení provádí dohled v místní bažantnici. Bylo založeno v dubnu 1950 a má asi 30 členů. Hospodaří na ploše 260 hektarů místního statku. Vybudovalo umělou líheň bažantů. Ještě před nedávnem byl prováděn též odchyt zajíců na export do zahraničí.
Svaz čs. - sovětského přátelství uspořádal již několik besed se skupinami sovětských turistů, kteří navštívili Satalice.
Český svaz žen pořádá výstavy ručních prací
Svaz rodičů a přátel školy - rodiče provádějí ve škole různé opravářské a údržbářské práce, organizace pořádá každým rokem společenský ples a výtěžek věnuje na nákup potřeb pro školu
Dohlížecí výbor Lidového spotřebního družstva Včela
Svaz invalidů
Jednotka pomocné stráže veřejné bezpečnosti
Obec Satalice je již řadu let velké staveniště. V roce 1955 bylo zjištěno, že voda ve studni podniku Drupol obsahuje fenol. Postupně byla znečištěna řada dalších studní, kde byl zjištěn chrom a zinek. V ulicích byly rozmístěny cisterny, do kterých byla dvakrát týdně dovážena pitná voda. Došlo i k soudnímu jednání. Aby bylo možno zavést do Satalic vodovod, bylo nutno vybudovat nejprve kanalizaci. S pracemi bylo započato v roce 1967, nejprve z místních závodů do čističky Kbely. Postupně se kanalizace buduje v dalších ulicích. Po vybudování kanalizace bylo započato s budováním vodovodu. Tyto práce vyžadují velké úsilí Národního výboru i občanů. Ulice byly několik roků rozkopány a je třeba dělat jejich nový povrch.
V letech 1965 - 67 byla vybudována silnice Satalice - Kyje. Původně zde byla klikatá polní cesta, která vyúsťovala v Kyjích u bývalé pískovny. Stavba nové silnice byla uskutečněna ze sdružených finančních prostředků místních závodů. Byl to první krok k tomu, aby k nám jezdil městský autobus. Tento dlouholetý cíl o zavedení městského autobusu byl splněn v únoru 1979, kdy byla konečná stanice u podniku Chemoprojekt. Prodloužení linky k sokolovně je od 1. září 1981.
Pošta je v Satalicích od roku 1929.
Dětské zdravotní středisko bylo vybudováno v roce 1967.
Samoobsluha byla otevřena v roce 1969.
Přejmenování ulic bylo provedeno v roce 1976, s ohledem na příslušnost k Hlavnímu městu Praze.
Kulturní středisko - původně zde byl hostinec Antonína Malého. Od roku 1920 se zde konalo cvičení Dělnické tělocvičné jednoty. Bylo zde menší jeviště. Po sloučení tělovýchovy byl sál převzat čs. Filmem pro filmová představení. V roce 1981 byl sál zmodernizován. Snahou MNV je obnovit zde provoz kina. Jsou zde pořádány různé kulturní pořady za účasti předních herců a zpěváků. 24.6.1991byla ukončena činnost z důvodů předání budovy původnímu majiteli.
Podle sčítání lidu z roku 1980 je v Satalicích 1.545 trvale bydlících a 150 přechodně bydlících. Z toho je 725 mužů a 820 žen. Trvale obydlených domů je 388, v nich je 560 bytů.
Sčítání lidu 1991 - 1.390 trvale bydlících, 379 domů.

S použitím kroniky Satalic zpracoval Josef V o d i č k a (přesný přepis)

 Od roku 1996

V roce 1996 byly MČ Praha - Satalice svěřeny radou zastupitelstva hlavního města budovy č.p. 7 a 8. Městské části byly svěřeny pravomoci v zajišťování alternativních trestů. V ulici K Cihelně byla zrušena prodejna propan butanu v lahvích. Do péče městské části byl svěřen objekt statku. Byla zrekonstruována ulice Rovná.         

 Do důchodu odešel ředitel ZŠ pan Jiří Adámek, na místo řiditele ZŠ byl dle zákona vypsán konkurs ve kterém zvítězila Mgr. Zdislava Nováková. Vzhledem k zavedení devítileté školní docházky byla z důvodu nedostatečné kapacity budovy ZŠ první třída umístěna v objektu MŠ. Základní školu navštěvovalo 222 žáků.

  Beseda s ministrem práce a sociálních věcí Jindřichem Vodičkou se uskutečnila 2. února v Sokolovně.

FC Pragis Satalice který postoupil do I.A třídy uspořádal 8. prosince sportovní odpoledne „Satalák 96“. V exhibičním utkání se objevily členové Klubu fotbalových internacionálů ČR a další fotbalové osobnosti (Masopust, Viktor, Dobiáš, Panenka, Nehoda, Josef Chovanec, Geleta, Vízek, Macela, Peter Herda, Fiala, Kvašňák, Beránek, Stratil) v brance se také představil předseda Českého fotbalového svazu František Chvalovský.

 Pokračuje havarijní stav vily č.p. 111 (dříve v majetku Chemoprojektu) v ulici Budovatelské, jako majitel je zmiňována firma Verder. Byla zrekonstruována ulice Rovná. Po několika letech rekonstrukcí byla otevřena restaurace u nádraží v domě č.p. 19 v ulici K Nádraží, zakrátko však byla znovu uzavřena. V domě č.p. 89 na křižovatce skončili panové Pavel Peleš provoz prodejny zeleniny a František Štancl provoz kavárny.

 V tomto roce se narodilo 10 dětí a zemřelo 20 občanů.

 18. listopadu 1997 byl městské části Praha - Satalice v Parlamentu české republiky slavnostně předán prapor a znak. Předání provedl v přítomnosti starosty Ing. Bohumila Pechra předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman.

 Svého mandátu v zastupitelstvu se vzdala Ing. Hana Vaňharová a byla nahrazena Ing. Vítem Štanclem. Byla vybudována hloubková kanalizace v ulicích U Řempa, K Cihelně a v ulici Ostrá. Noví občánci byli zapsáni do pamětní knihy.

Hospodaření MČ: příjmy 6 942 000 Kč, výdaje 7 311 000 Kč.

 Po konkursu byla ředitelkou Mateřské školy jmenována Marie Špalková.

 Od roku 1997 je na tenisových kurtech TJ instalována v zimním období nafukovací tenisová hala.. Členové tělocvičné jednoty Sokol Satalice si připomněli devadesáté výročí od založení. TJ Sokol měl 136 členů.

 Po obou stranách komunikace k Hutím vysázeny břízky. Započala činnost “Stráž přírody“ vedená Ing. Vítem Štanclem. Myslivecké sdružení vysadilo 200 stromků v oboře.

V tomto roce byla vydána nakladatelstvím MILPO Kniha o Praze 9, je zde také zmínka o Satalicích.

Paní Karalovou byla otevřena prodejna obuvi v domě služeb na křižovatce. K 1.7.1997 byla uzavřena pobočka České spořitelny ve Vinořské ulici č.p. 169

 V tomto roce se v naší městské části narodilo 20 dětí a zemřelo 17 občanů.

Byla provedena úprava budovy úřadu MČ, v přízemí vznikla bezbariérová zasedací místnost, rekonstruována byla také hygienická zařízení a půdní prostor, kde je uskladněn archiv. 26.5.1999 se uskutečnilo setkání občanů nad regulačním plánem. Na dům s pečovatelskou službou byla umístěna aparatura pro šíření mobilního telefonního signálu.

 Hospodaření MČ: příjmy 12 258 000 Kč, výdaje 14 369 000 Kč

 Na zasedání Zastupitelstva dne 1.9.1999 rezignoval starosta MČ Ing. Bohumil Pechr, novým starostou byl zvolen Vojtěch Vaňhara.

 V objektu Základní školy bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem.

 Firma Mapain v nájmu u Viktorínů v ulici K nádraží č. 77, která pekla pečivo a prodávala jej např. v obchodním domě Kotva v Praze ukončila svou činnost. V objektu bývalého Trabantservisu v Trabantské ulici zahájila provoz Firma Camaro - autoservis.

 Sboru dobrovolných hasičů byla převedena starší auto-cisterna.

Petici proti civilnímu provozu, z důvodu zhoršeného životního prostředí, na letišti ve Kbelích podepsalo 628 občanů. Přes protesty některých občanů byla dne 9.7.1999 vedena ulicemi Vinořskou, Stratovskou a K Radonicům automobilová Bohemia Rallye.

Ve spolupráci Sokola a MČ byl v sokolovně 28.11.1999 uspořádán koncert pro seniory.

V lednu 2000 byl MČ přidělen městský strážník. Bylo ukončeno správcovství MČ nad domy Českých dřevařských závodů. MČ svěřen dům č.p. 347 v ulici K Cihelně včetně pozemků parc.č. 252 a 256/2 v K.Ú Satalice. Zastupitelstvo zaslalo na příslušná místa nesouhlas se studií obchvatu č.520 Březiněves - Satalice vedeného území obory. V tomto roce byla také z havarijních důvodů provedena výměna plynového rozvodu v ulici K Cihelně.V domě č.p. 59 tzv. domě služeb byly v prvním patře pronajaty další prostory účetní firmě ÚČTO a suterén byl pronajat bezpečnostní agentuře BESY. Firmě Uniga - CZ, a.s. byly prodány pozemky v lokalitě „Ohrada“ parcelní číslo 128/1, 124/1, 933/1 v katastru MČ Praha - Satalice za 35 000 000 Kč za účelem výstavby rodinných domků.

Pan Nohýnek daroval MČ na veřejně prospěšnou činnost 50 000 Kč.

 V září jsme si připomněli 55 let od otevření ZŠ v Satalicích V dubnu byla zahájena příprava staveniště pro novou ZŠ. 26. 9. 2000 bylo předáno staveniště ZŠ firmě Pragis a.s. která následně zahájila stavbu. Ředitelka ZŠ Mgr. Zdislava Nováková byla potvrzena na další čtyři roky.

 Výstava obrazů zdravotně postižených, moravského spolku Hanák a Fokusu Praha „Hledáme lék“, se uskutečnila 23. února 2000 v prostorách soukromé obchodní akademie ve Vinořské ulici č.p. 163. Slavnostního zahájení se zúčastnila manželka presidenta republiky paní Dagmar Havlová.

V bazénu MŠ zahájeno plavání s kojenci.

 Fotbalové mužstvo FC Pragis Satalice postoupilo do divizní soutěže. Zastupitelstvo MČ odsouhlasilo příspěvek 20 000 Kč měsíčně na jeho činnost.

 V září přestala firma Samyco provozovat prodejnu potravin na křižovatce v domě č.p. 78. Ve stejných prostorách začala prodávat potraviny paní Šimková. Za nádražím v ulici U Arborky začala působit sběrna druhotných surovin na př. Papír se vykupoval za 0,50 až 1,50 Kč za kilogram.

1. 7. 2001 byl zřízen správní obvod Praha 19, je tvořen následujícími městskými částmi: Kbely, Čakovicemi , Miškovicemi , Třeboradicemi, Vinoří a Satalicemi. Poštovní adresa Satalic se nemění a je Praha 9 Satalice PSČ 19015.

 Zastupitelstvo MČ Praha - Satalice požaduje začlenit do urbanistické studie spojku ze Kbel na Vysočanskou radiálu a sjezd u Horních Počernic, slibuje si od toho zklidnění dopravy v MČ. Ustavilo se Sdružení za životní prostředí, jeho hlavním zaměřením je protest proti vedení dopravního obchvatu přes oboru. Z veřejného zasedání v červenci bylo odesláno na příslušné složky nesouhlasné stanovisko s vedením silničního obchvatu přes Satalicko - vinořskou oboru. Byla obnovena možnost oddávání občanů. Oddací den byl stanoven na čtvrtek. MČ byla začleněna do projektu integrovaného záchranného systému. V budově úřadu byla instalována ústředna a na střechu akustické sirény, které mohou vysílat nejen výstražné signály, ale plně nahrazují místní rozhlas. Vysílat je možno nejen z centrály integrovaného záchranného systému, ale i místní zprávy. 10. října bylo uskutečněno veřejné projednání urbanistické studie Satalic. Na žádost obyvatel byly v ulici Za Školkou osazeny zpomalovací pruhy.

V srpnu byla firmou Obst dokončena generální oprava mostu přes železniční trať, byly při ní zpevněny nosné sloupy a vyměněna vozovka včetně nosníků, rozpočet 750 000 Kč.

 Rozpočet na výstavbu ZŠ byl stanoven na 114 500 000 Kč. 21. června proběhla v rámci první etapy výstavby ZŠ přejímka nové tělocvičny v objektu ZŠ. V září byla zahájena druhá etapa výstavby ZŠ.

 Spoluprací zastupitelstva MČ a TJ Sokol Satalice ( TJ Sokola získala grant z prostředků magistrátu Hlavního města ve výši 50 000 Kč) vzniklo na zahradě domu č.p. 51 veřejně přístupné hřiště pro děti předškolního věku. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 13. 6. 2001, při zahájení vystoupily s hrami děti z MŠ a s tanečky žákyně ZŠ.

 K 1. 3. 2001 měla MČ 1 322 obyvatel, 417 obydlených domů s pěti sty třiceti třemi obydlenými byty. V toto roce se v MČ narodilo10 dětí a zemřelo14 občanů.

Rok 2002: Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo MČ Praha - Satalice ve složení: Ing. Vladimír Bílek, Ing. Ivo Fiala, MUDr. Miroslav Hladík, František Jenčík, Miloš Koděra, Ing. Alexandr Jelínek, Václav Malý, Petr Pavelka, Ing. Bohumil Pechr, Martin Terinek, Vojtěch Vaňhara. Starostou byl na zasedání zastupitelstva 20. 11. 2002 zvolen Vojtěch Vaňhara.

Hospodaření MČ: příjmy 18 768 000 Kč, výdaje 18 596 000 Kč

 V nové zástavbě bytových domů v lokalitě Ohrada I byly firmou Uniga - Cz a.s. dokončeny první domy v ulici K Rokli. Byl zde zpřístupněn vzorový dům č.p. 430. V lokalitě Josefov byla provedena rekonstrukce vozovek v ulicích: Rašovická, Zahrádkářů, K Rokli, Za Stodolami, Pod Garážemi.

 Byla dokončena výstavba ZŠ a 16. 9. 2002 bylo slavnostně zahájeno vyučování.

Dle předpisů pro základní školy byla změněna tabulková kapacita ZŠ na: 350 žáků, 80 míst ve školní družině, a kapacita jídelny na 300 jídel.

 Při srpnové povodni v Praze zdatně pomáhali také členové Sboru dobrovolných hasičů ze Satalic.

 MČ Praha 19 Kbely nabídla pro občany Satalic bytové jednotky ve svém pečovatelském domě. MUDr. Procházka ukončil svou dlouholetou praxi dětského lékaře v Satalicích k 29. 10. 2002. Novým pediatrem se stala MUDr. Slámová.

 V budově bývalé myslivny č.p.18 v ulici Za Kapličkou zahájil činnost výtvarný kroužek předškolních dětí vedený paní J. Hradeckou.

 K prvnímu lednu 2003 byla zřízena právní subjektivita Mateřské školy.

 Firmě Uniga - cz a.s. byl na výstavbu rodinných domků v lokalitě Ohrada II prodán pozemek 933/29 o výměře 12 886 m2 za 10 010 000 Kč. Bylo provedeno zasíťování oblasti Rádiovka I firmou Pragis a.s. s jednadvaceti pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů. V listopadu prodala MČ pozemky v dražbě.

 13.8.2003 se stal nájemcem Drogerie na křižovatce v domě č.p. 78 pan František Štancl.

 Tak jako každý rok proběhlo v květnu slavnostní Kladení věnců v parčíku s pomníky věnovanými památce občanům padlým v První a Druhé světové válce. Důstojný rámec této akce vytvořili členové Klubu vojenské historie 28. říjen, spolu s oddílem Skautů a Amazonek.

Sdružení dobrovolných hasičů oslavilo 105 let trvání

V závěru roku 2004 došlo v Indickém oceánu v důsledku zemětřesení a tím vzniklé přívalové vlně tsunami k přírodní katastrofě. Přívalová vlna způsobila ohromné škody jak na lidských životech, tak na majetku. Zahynulo téměř tři sta tisíc lidí. Zvířata katastrofu vycítila včas, a téměř všechna se zachránila. Mezi českými občany bylo v oblasti cca deset obětí. Česká republika (jak stát tak občané) poskytla pomoc.

  Z Hájovny se odstěhovali manželé Zavaďákovi, objekt se tedy uvolnil a bylo přistoupeno k nejnutnějším opravám, které spočívaly hlavně v odstranění vlhkosti ze zdiva.

Byly zrekonstruovány ulice Ostrá, Pilařská a Za Novákovou zahradou. MČ Praha - Satalice odkoupila domek č.p. 4 na pozemku 129 a 130 v k.ú. Satalice za nabízenou cenu 180.000,- Kč. Dále v roce 2004 odkoupila následující pozemky: (PK) 518/2 (69m2), 564/3 (2.735m2), 957/2 (82m2), (PK) 58/3 (1.810m2), (PK) 59/3 (1.737m2), (PK) 60/2 (74m2), (PK) 350 (120m2) od Státního podniku ČPP Transgas za cenu 2,066.700,- Kč a pozemek p.č. 548/2 v k.ú. Satalice o výměře 1042m2 od ČDZ Praha a.s. za cenu 500,-Kč/m2". Novými správci v domě č. 51 se stali manželé Šomoškiovi.

Na stížnosti občanů na parkování automobilů na chodníku u křižovatky reagoval místní úřad osazením betonových zábran ve Vinořské ulici. Z bytového fondu Magistrátu byly občanů naší MČ přiděleny v tomto roce dva byty

Nově ustavené sdružení „Občané Satalic za udržení životního prostředí“, které má kromě jiného za cíl přispívat k ochraně životního prostředí, krajiny, zdraví obyvatel a pokojné bydlení v katastru Satalic, svolalo veřejné shromáždění na 22.9.2004 do Sokolovny. Za účasti šedesáti občanů zde předneslo své námitky proti silničnímu obchvatu Březiněves - Satalice a otevřelo diskuzi o problému současné i budoucí dopravy v okolí MČ.

O prázdninách byla na objektu mateřské školy provedena druhá etapa rekonstrukce. Týkala se hlavně levé nadzemní části budovy, při pohledu z ulice U Obory. Rekonstruována byla střecha včetně dřevěného obložení, otevřené pavlače byly uzavřeny obvodovými stěnami s okny, všechna vnější okna byla vyměněna a celý objekt zateplen. Vyměněna byla dlažba na schodech a krytina na podlahách. V učebně jsou nové podhledy. Nové jsou také rozvody topení, včetně radiátorů a rozvody vody. V této části budovy je kuchyň, zde byla doplněna vzduchotechnika, osazeny nerezové dřezy a bezdotykové vodovodní baterie, které splňují současné hygienické požadavky. Revizí prošla i elektroinstalace. Velmi vkusně a vesele působí vnější omítka s obrázkem na boku budovy. V důsledku zateplení a výměny oken dojde jistě k snížení výdajů na topení a stoupl komfort prostředí pro děti. Paní ředitelka nám také řekla, že stejně jako v loňském roce mají plně naplněnu kapacitu. Školku navštěvuje 75 dětí ve třech třídách a všechny zaměstnané maminky z městské části Praha - Satalice, které včas projeví zájem zde mohou své dítě umístit.

 Generální rekonstrukcí prošlo také víceúčelové hřiště v areálu ZŠ na kterém je vedle tradičních sportů jako jsou: tenis, odbíjená, nohejbal a košíková možno provozovat řadu dalších sportů. Na hrací plochu byl položen nejnovější umělý trávník. Odlétání míčů do okolí brání nové dřevěné obložení a navýšené síťové zábrany. Hřiště je využíváno v době výuky i volna žáky základní školy.

 V září byl kronikářem MČ jmenován Miloš Koděra.

 V lokalitě zvané Ohrada, která se nalézá mezi ulicemi K Radonicům a K Rokli, v těsné blízkosti Satalické obory, bylo po čtyřech letech výstavby dokončeno satelitní městečko řadových i individuálních rodinných domů. Pro výstavbu jedno až dvou podlažních rodinných domů vybralo zastupitelstvo MČ firmu Uniga-cz . Pozemky na kterých jsou domy vystavěny odkoupila akciová společnost Uniga-cz od hlavního města, výtěžek z prodeje použije zastupitelstvo pro potřeby městské části. Realizace byla uskutečněna ve dvou etapách, v první s pracovním názvem Ohrada I byla zahájena v říjnu 2001 a dokončena na jaře 2004, bylo při ní postaveno 193 domů, většina řadových o velikosti 3+1, 4+1, 5+1 a několik solitérů 4+1 a 5+1. V cenách od 2,5do 4,5 milionu Kč. Ve druhé etapě nazvané Ohrada II bylo od ledna 2004 do října 2004 postaveno dalších třicet domů. Domy jsou postaveny z pórobetonových tvárnic na základech ze železobetonu. Konstrukce střechy je zhotovena z dřevěného krovu, který je pokryt betonovou krytinou. Domy jsou opatřeny tepelnou a zvukovou izolací. Vzniklé ulice jsou pojmenovány po význačných českých hercích, máme zde tedy ulici Rážovu, Dany Medřické, Kemrovu, Menšíkovu, Nového, Filipovského, Vlasty Buriana, Horníčkovu, Sovákovu a Hrušínského. Jsou zde také dva parčíky, přičemž ve větším jsou osazeny hrací prvky pro děti. Městské části také zásluhou této výstavby přibylo obyvatel.

 V nové zástavbě vznikl park s hracími prvky. Na žádost a s finančním přispěním občanů osadil úřad MČ v parčíku mezi ulicemi Menšíkovou a Voskovou, skluzavku, prolézačku a houpačky. Příspěvky poskytlo padesát rodin v celkové výši 32 800 Kč. Přípravu prostoru provedly zaměstnanci Městské části, dodání a sestavení hracích prvků provedla odborná firma za 187 000 Kč. Tento park se těší velké oblibě mezi dětmi. Nečekané množství návštěvníků hlavně v odpoledních hodinách a o víkendu však má také stinnou stránku v nadměrném hluku, na který si stěžují obyvatelé přilehlých domů.  

V MČ se narodilo (bylo přihlášeno ) dvacet dětí a zemřelo šestnáct obyvatel. Celkový počet občanů k 31. 12. 2004 byl 1707. Nově bylo v tomto roce přihlášeno 225 občanů. Počet přihlášených psů byl 207.

Rok 2005. S pomocí dotace ze strukturálních fondů EU chce MČ Praha – Satalice rekonstruovat sportovní areál na multifunkční zařízení s napojením na cykloturistické stezky s nejrůznějšími možnostmi sportování ale i rehabilitace.

V letošním roce se podařilo koupit samoobsluhu „Včela“ i s přilehlým pozemkem a připravuje se projekt pro realizaci bytového domu s cca 20 byty, dvěma prodejnami, s kancelářemi a garážemi.

Projekt „Nové centrum Satalic“ ve statku v ul. JZD je před vydáním územního rozhodnutí. Tento velkorysý projekt počítá s výstavbou bytů, provozů pro volný čas (kuželky, restaurace, galerie, výstavy, informační centrum, úřady, pošta apod.) Pracovní označení „Nové centrum Satalic“ není však příliš přesným označením, vždyť z historického pohledu se právě zde rodily Satalice okolo rybníka se selskými usedlostmi, hospodami, kapličkou, hájovnou, kovárnou apod.

 Na východní straně Satalic vznikl biokoridor, který jsme vybudovali společně s HMP. V něm je vysazeno 22.000 stromků, severojižní cesta se již stala cílem procházek našich obyvatel.

Bylo provedeno zateplení a výměna topného systému úřadu MČ. Toto opatření přinese úsporu topných médií. Byla zrekonstruována hájovna, a pronajata na provoz solária a bezpečnostní firmě Besy s.r.o. Tímto využitím bude o historickou budovu postaráno po stránce účelného topení a větrání. Probíhá prodej obecního bytového domu č.p. 352 družstvu nájemníků připravuje se prodej domu č.p. 347 nájemníkovi.

 Ve školním roce 2004 - 2005 navštěvovali naší základní školu 333 žáci ve čtrnácti třídách. Ze školy vyšlo 29 dětí a všechny pokračují v zamýšleném studiu. Nový školní rok 2005 – 2006 zahájili 352 žáci v patnácti třídách. Do dvou tříd prvního ročníku nastoupilo 51 dětí. Letos oslavila Základní škola Praha – Satalice šedesát let svého trvání.

 Podle nového „školského zákona“ byla zřízena Školská rada.

Klub důchodců, který sídlil v satalické hájovně se přestěhoval do domu č.p. 51. v ulici K Cihelně. Pro klub byly zrestaurovány 2 místnosti s potřebným zázemím. O činnost klubu byl značný zájem. Z celkového počtu 96 členů se pravidelně scházelo 35 lidí. V roce 2005 měl klub opět velmi bohatou činnost. Kromě pravidelných pondělních schůzek podnikl ještě řadu zájezdů a vycházek. Členové navštívili také satalickou školu, která pro ně připravila program a pohoštění. Lékařskou osvětu přednáškami zprostředkovávají pozvaní odborníci.

 V Satalicích byla založena pobočka Základní umělecké školy Marie Podvalové v Čakovicích, obor hudební. Výuka byla zahájena v polovině září 2005 v budově základní školy.

 Během letních prázdnin byla provedena třetí, závěrečná etapa rekonstrukce budovy mateřské školy. Rekonstrukcí prošel suterén budovy, kde je umístěna kotelna, prostory ve kterých působí keramický kroužek a veřejná knihovna. Byl zrušen nevyhovující bazén včetně strojovny a zásobníků na ohřev vody. Staré plynové kotle pro vytápění budovy byly nahrazeny novými, efektivnějšími. Spolu se zateplením celé budovy zajistí nová kotelna úspornější provoz. Na pozemku MŠ bylo započato se zřízením terénních herních prvků, dokončení se předpokládá na jaře 2006. Mateřská škola měla plný stav, to je 75 dětí, a stabilizovaný personál, ředitelkou je paní Marie Špalková. Provozní doba je 6.30 až 16.30. MŠ si zřídila vlastní velmi hezké internetové stránky: www.materska-skola.cz/satalice.

 Veřejná knihovna je umístěna v suterénu Mateřské školy v ulici U obory č.p. 385. V rámci rekonstrukce budovy byly upraveny i její prostory. Byly osazeny nové radiátory, podhledy s osvětlením, elektrické rozvody včetně přípravy pro počítačovou síť, a jsou zde i nové stoly. Původní místnost byla rozšířena připojením bývalého skladu o samostatný prostor pro oddělení mladých čtenářů, ve kterém se nezapomnělo na nejmenší návštěvníky. Knihovna má také nově zřízený bezbariérový přístup zezadu budovy, odkud je možné si domácím telefonem přivolat pomoc pracovníka knihovny.K 1. 1. 2005 došlo k výměně pracovníků. Místo paní Karlecové a pana Dvořáka nastoupili: Eva Smejkalová, Jana Žižková a Miloš Koděra. Knihovna má novou organizaci, původní řazení podle přírůstkových čísel je nahrazeno řazením podle abecedy dle jmen spisovatelů. Pro elektronickou evidenci knih byl vybrán a zakoupen program Clavius, který používají i mnohem větší knihovny. V knihovně je téměř 10 000 svazků a zatím ji pravidelně navštěvuje cca 180 čtenářů, jak dětí tak dospělých. Pravidelné jsou i návštěvy žáků ZŠ v rámci výuky. Zřizovatelem je MČ Praha – Satalice a ta hradí její provoz. Spolupráci a menší dotaci poskytuje také Městská knihovna.

TJ Sokol

Zahájilo pravidelné cvičení rodičů s dětmi od tří do šesti let. Oddíl volejbalu se přihlásil do Amatérské volejbalové ligy. Oddíl softballu postoupil do pražského přeboru.

SK Satalice

Oddíl kopané měl v soutěži pět družstev: muže, starší dorostence, starší žáky, mladší žáky a starší přípravku. Oddíl tenisu hrál druhou pražskou třídu smíšených družstev.

K uctění památky Československých legionářů bylo 16. dubna uspořádáno Sportovně - branné odpoledne, určené pro mladé, dospělé i starší účastníky. Pořadatelé: Klub vojenské historie 28. říje Skautský oddíl „Vpřed“ MČ Praha – Satalice Program: Soutěžní disciplíny: provazová lávka, střelba na terč, přechod přes mokřiny, plížení, hod granátem, průchod minovým polem, první pomoc. Ve 14 hodin a deset minut proběhlo slavnostní zahájení vzpomínkové akce. Po vztyčení státní vlajky promluvil o významu bitvy u Zborova plukovník Miloslav Horák. Po přihlášení závodníků byl závod zahájen první disciplínou, plížením. Další disciplínou bylo překonávání překážek, následovala provazová lávka. Následovala střelba na cíl, hod granátem a přechod močálem. Po překonání potoka pomocí lana, se závodníci přemisťují do cíle, kde probíhá vyhodnocování a odměňování účastníků. Bylo možno se občerstvit, prohlédnout upomínkové předměty a Československý polní tábor z roku 1938. Závod byl ukončen stažením státní vlajky.

7. května 2005 se uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky obětí 2. světové války. Pořadatelé: Klub vojenské historie 28. říjen Skautský oddíl „Vpřed“ MČ Praha – Satalice Program: Slavnostní kladení věnců u pomníků obětí 1. a 2. světové války, bojové scény z konce 2. světové války na našem území a ukázka bojové techniky z konce 2. světové války.

Školní jídelna ZŠ Satalice poskytovala stravování i externím strávníkům.

Podle vyhlášky Magistrátu HM Prahy musí majitelé psů od 1.1 2006 nechat své psy trvale označit, buď čipem, nebo tetováním.

Stavební firma Pragis a.s. přestěhovala své ředitelství z Proseka do objektu v Budovatelské ulici č.p. 286.

V dubnu 2006 byla zkolaudována první část rekonstrukce Trabantské ulice. V červnu byl pro údržbu vozovek a zelených ploch zakoupen malotraktor v ceně 120 00 Kč. MČ prodala družstvu nájemníků dům č. p. 352 v ulici K Rokli za 1 683 480 Kč. Pro rekonstrukci sportovního areálu byl vybrán zhotovitel Z+D stavební společnost, a v červenci byla zahájena realizace, v roce 2006 probíhaly práce dle harmonogramu. V srpnu byla firmě Pragis odprodána část pozemku č. 589/1, sousedícího se sídlem firmy. V souvislosti s výstavbou Vysočanské radiály byla v závěru roku na čtyři měsíce uzavřena ulice Budovatelská k Lipnické (byl zaveden školní autobus). V prosinci byla zhotovena část cyklostezky v ulici K Radonicům podél nové zástavby. V ulici Budovatelská se realizovala přípojka vody z ulice Rovné k objektu českého plynu. Na křižovatce, u nádraží a u sokolovny byly osazeny kamery bezpečnostního systému. V dubnu byla zahájena výstavba kruhové křižovatky s napojením na přilehlé silnice. Dokončená kruhová křižovatka byla slavnostně otevřena, za zájmu občanů a přítomnosti zástupců zhotovitele a funkcionářů stavebního úřadu, panem starostou V. Vaňharou 31. 8. 2006.

 V noci na 22. září se stala na křižovatce první vážnější dopravní nehoda, při které nebyl naštěstí nikdo zraněn, poškozen byl kabelový kiosek na rohu ulic Trabantské a K Nádraží.

 Dne 28. března bylo zjištěno odcizení kovové pamětní desky z pomníku obětem 2. světové války. Deska patrně skončila v některé výkupně sběrných surovin. Zcizení bylo nahlášeno polici, ale pátrání nebylo úspěšné. Kovová deska byla nahrazena deskou z umělé hmoty.

Původní podoba pomníku se zachovala pouze na fotografii.

 Mateřskou školu navštěvovalo 76 dětí ve třech třídách. Vedle paní ředitelky se o děti staralo pět pedagogických pracovnic a pětičlenný personál. Byl dokončen zvýšený prostor s hracími prvky a průlezem. Činnost byla bohatá (návštěvy divadel, různé kroužky a besídky).

 Pro návštěvníky Heřmánku byl zřízen přístřešek na kočárky.

 V základní škole se v září uskutečnil sportovní den. Třetího října navštívil školu pražský primátor Pavel Bém.

 Školní rok 2006/07 zahájilo na naší škole 358 žáků z těchto lokalit:

Černý Most     10, Dehtáry     9, Horní Počernice     1, Husinec      1, Jenštejn       1, Kbely           40, Kyje           35, Lysá nad Labem          2, Miškovice    2, Mratín         1, Praha 10     1, Praha 4       1, Praha 8       3,, Praha 9 - ostatní            5, Přezletice    5, Radonice     64, Satalice     159, Tanvald   1, Újezd nad Lesy       3, Vinoř           14,

Výchovný kolektiv tvořilo 23 učitelů a učitelek a 3 vychovatelky.

Výsledkyvoleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 2. a 3. června.

Občanská demokratická strana                                                     35,38 %

Česká strana sociálně demokratická                                              32,32 %

Komunistická strana Čech a Moravy                                              12,81 %

Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová                                 7,22 %

Strana zelených                                                                          6,29 %

Peníze za volby:

ODS               189 247 500 Kč

ČSSD            172 882 700 Kč

KSČM              68 532 800 Kč

KDU - ČSL        38 670 600 Kč

SZ                 33 648 700 Kč

Mandáty:

ODS 81, ČSSD 74, KSČM 26, KDU – ČSL 13, SZ 6.

Sestavením vlády byl prezidentem Klausem pověřen předseda ODS Topolánek, do konce roku však nesestavil vládu, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny.

Výsledky volebního okrsku Praha – Satalice

ODS                               596 hlasů                            54,62 %

ČSSD                              213 hlasů                           19,52 %

Strana zelených                74 hlasů                              6,78 %

KSČM                              72 hlasů                              6,59 %

KDU – ČSL                        56 hlasů                             5,13 %

Účast voličů 76,3 %

Desátého října navštívil městskou část Praha – Satalice pan prezident Václav Klaus s chotí. Květinami je před úřadem Městské části přivítal starosta Vojtěch Vaňhara s manželkou. Setkání bylo zahájeno besedou se zastupiteli Satalic v zasedací místnosti. Do debaty se zapojila velmi živě také paní Lívie Klausová. Pan prezident zavzpomínal na období, kdy vlastnil vozidlo Trabant, se kterým několikrát navštívil autoservis v Trabantské ulici v Satalicích. Proto upomínkovým dárkem od zastupitelstva panu prezidentovi byl model tohoto proslulého automobilu. Manželka obdržela malou plastiku. Po podpisu pana prezidenta do pamětní knihy, následovalo společné fotografování se zastupiteli městské části.

Po besedě se zastupiteli přešel pan prezident s doprovodem do Základní školy. Přivítání před školou se zúčastnily také děti z Mateřské školy. V Základní škole se sešli s prezidentským párem žáci i občané Satalic. Během besedy odpovídali vzácní hosté na dotazy žáků, a po ukázkách z činnosti žákovských kroužků, byl čas na podpisování fotografií.

Na závěr návštěvy pan prezident pochválil žáky i učitele. Jménem školy se s prezidentským párem rozloučila paní ředitelka Mgr. Zdislava Nováková.

V komunálních volbách konaných 20. a 21. 10 v budově ZŠ, byli zvoleni zastupitelé MČ Praha – Satalice.

Za ODS: Vaňhara Vojtěch, Pavelka Petr, Hladík Miroslav Mudr., Baťa Vlastimil Ing., Vališ František Bc. A Konečný Miloslav Ing.Za ČSNS: Voborská Milada Mgr. a Vimerová Andrea Ing.Za ČSSD + NK: Jelínek Alexandr Ing. a Vrabec Libor Za KDU – ČSL: Bílek Vladimír Ing.

V MČ Praha – Satalice bylo zapsáno 1450 voličů, voleb se zúčastnilo 889 voličů, tj 61,31%.

Zároveň se uskutečnily volby do zastupitelstva Hl. m. Prahy, z těchto voleb vyšla vítězně ODS, primátorem byl později zvolen Pavel Bém z této strany.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Satalice dne 1.11 2006, proběhla nejprve volba starosty. Tajnou volbou byl zvolen - Vojtěch Vaňhara (10 pro), který seznámil členy zastupitelstva se svými záměry ve volebním období (2006-2010), na místostarostu byli navrženi kandidáti: Ing.Andrea Vimerová a MuDr. Hladík, kteří souhlasili s návrhem. Tajnou volbou byl místostarostou zvolen MuDr. Miroslav Hladík (7 pro).

Dále byli zvoleni :
předsedkyní finančního výboru - Ing.Andrea Vimmerová
Komise:
stavební - Ing. Miloslav Konečný

obecní majetek - Ing.Vlastimil Baťa
sport a tělovýchova - p. Petr Pavelka
rozpočtová - Bc. František Vališ
školství a kultura - Ing.Vladimír Bílek
životní prostředí - Mgr. Milada Voborská 
bytová a sociální - p. Libor Vrabec
zdravotní - MuDr. Miroslav Hladík
zapisovatelem - p.Petr Pavelka

předsedou kontrolního výboru byl 15. 11. 2006 zvolen Ing. Alexandr Jelínek

 Fotbalová družstva hrála z důvodu rekonstrukce stadionu svá utkání ve Vinoři. Sokol pokračoval v pravidelném cvičení, do amatérské ligy zařadil volejbalové družstvo. Klub důchodců pokračoval ve své pestré činnosti. Komunitní centrum Heřmánek rozšířilo své aktivity. Dobrovolní hasiči řádně plnili své povinnosti. Vzpomínkové akce probíhaly důstojně. Oslava dne dětí a vánoční besídky probíhaly v duchu předchozích let.

 Rozpočet městské části na rok 2006 byl vyrovnaný.

 V lednu roku 2007 vznikla koaliční vláda České republiky ve složení ODS, KDU – ČSL a Strana zelených. Předsedou vlády byl jmenován Mirek Topolánek z ODS.

Byly zbourány staré poškozené vývěsní skříňky vedle budovy úřadu a nahrazeny novými.

 Během roku byly dokončeny cyklostezky do okolních obcí. Cyklostezka A44 vede ze Kbel přes Satalice do Kyjí, A241 do Radonic a A263 oborou do Vinoře a ke Ctěnickému zámku.

 Na objekt „Statek“ bylo zahájeno územní řízení. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro zástavbu pozemku č.p. 391a 393 (bývalá samoobsluha), bude vybrána developerská firma.

 Zastupitelstvo ustavilo společnost Sportareál Praha – Satalice s.r.o. se stoprocentní účastí městské části Praha – Satalice. Vedení firmy: Jednatel ing. Ivo Fiala, dozorčí rada: Pavel Zavaďák, MUDr Miroslav Hladík, ing. Vlastimil Baťa

 V březnu se při výkopových pracích na zahradě v ulici K Rokli našla část letecké pumy.

 Vichřice Kirill zasáhla Prahu nejsilněji ve čtvrtek 18. ledna odpoledne - vítr dosahoval rychlosti přes 160 km v hodině. Mírněji se již projevila v dalších dnech. Příroda Praze byla milosrdnější než k některým jiným regionům. V hlavním městě nikdo nepřišel o život a až na malé výjimky, nebyly přerušeny dodávky energií ani městská doprava. V Satalicích byly vyvráceny stromy v Oboře a poškozeny střechy domů, celá střecha spadla na domě v ulici U Obory č.p. 307.

Také 19. června řádila hlavně v Oboře vichřice.

 Dvacátého druhého dubna uspořádali iniciativní maminky z Nových domků, První kolečkiádu. V ulici Dany Medřické a na nové cyklostezce v ulici K Radonicům závodili děti na všem co má kola nebo kolečka.

 V Satalské Bažantnici, se konečně začalo s údržbou. O těchto pracích vypracoval zprávu za Odbor ochrany prostředí MHMP Ing. D. Frantík.

V následujících letech již předpokládáme výrazně nižší intenzitu těžebních prací, centrum péče se přesune na pěstební práce v nových výsadbách.

 Na rohu ulic Trabantská a Budovatelská vznikl nový parčík.

 V roce 2007 hospodařila městská část se schodkem 22 980 800 Kč

Rok 2008.

 V únoru byl prezidentem republiky znovu zvolen Václav Klaus.

Prvního března se opětovně nad územím přehnala vichřice Emma.

8. 3. bylo ve sportovním areálu slavnostně otevřeno centrum pohybu a relaxace.

V dubnu podali občané petici proti výstavbě nových hangárů na kbelském letišti, určených pro přesun činnosti vojenských opraven z Malešic.

Akce v MČ: Dětský karneval v sokolovně, kladení věnců v květnových dnech a 28. října, skautský den, oslava dne dětí. Vánoční vystoupení souboru Kytice v Sokolovně.

S prodloužením pražského metra do Letňan došlo i ke změnám v autobusové MHD v MČ.

7. 11. Byla otevřena naučná stezka vedoucí satalickou Bažantnicí a Vinořským parkem. Naučnou stezku realizovala 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ za přispění Ministerstva životního prostředí, Hlavního města Prahy, RWE Transgas Net s.r.o., generálního partnera ČSOP a Městské části Praha – Satalice. Stezka vede přes cenné lokality přírodní rezervace Vinořský park a přírodní památky Bažantnice v Satalicích, v celé délce je značena žlutou turistickou značkou. Na své trase dlouhé cca 3,5 km má 9 zastavení s informačními panely, u kterých se nacházejí tzv. „enviromentální atrakce“, které mají za cíl netradičním způsobem informovat kolemjdoucí a pobavit děti. Dozvíte se, jak daleko doskočí blecha, jaké stopy zanechává zvíře, a mnoho dalšího.

Na místě bývalé samoobsluhy na křižovatce byla zahájena výstavba moderního bytového domu o 31 bytech, který svou architekturou přirozeně zapadá do okolního prostředí. Výjimečnou polohou v centru Satalic na nároží ulic K Cihelně a K Nádraží, organicky včleněný do původní cihlové zástavby, umožňuje svým obyvatelům využívat výhody bydlení stranou ruchu velkoměsta, kterému však přitom zůstává na dosah. Dům tvoří tři nadzemní podlaží, obytné podkroví a suterén s parkovacími místy a sklepními kójemi. V přízemí se pak nacházejí tři nebytové prostory a na dvoře další prostor pro parkování. Celý projekt je navržen jako energeticky úsporný a díky plynové kotelně i šetrný k životnímu prostředí. Bytové předávací stanice poskytují vysoký uživatelský komfort (např. neomezené množství teplé vody) a umožňují přesné měření spotřeby tepla pro jednotlivé byty. Svým charakterem, polohou i cenovým rozpětím nabízených bytových jednotek, tak Rezidence Nad Oborou umožňuje příjemné bydlení obyvatelům všech věkových kategorií. Ceny bytů začínají od 2 298 000,- Kč

V ulicích K Radonicům, U Obory, Stratovské a Vinořské, začala v první polovině roku bezvýkopová rekonstrukce kanalizace. Vlastní aplikace bezvýkopové technologie v opravách celých nebo částí úseků potrubí kanalizace lze popsat jako vytvoření vnitřní vložky potrubí, která kopíruje jeho vnitřní tvar a tvoří jeho novou stěnu. Vložkou je kontinuální bezešvý rukávec zavedený do současného potrubí, jehož výztuží je pletenina ze syntetických vláken, nasycená vhodnou pryskyřicí. Po vytvrzení pryskyřice vzniká kompozitní materiál vložky s optimálně navrženou tloušťkou stěny. Tímto vzniká v rekonstruovaném potrubí nové potrubí z tvrzeného plastu, vykazující mimořádnou kruhovou tuhost s částečnou nebo plnou statickou únosností potrubí, dostatečně pružné a s výbornou transportní schopností kapaliny v potrubí, odolávající abrazi a řadě chemikálií. Takto zrenovované potrubí vyniká životností v řádu desítek let (udávaná laboratorní životnost výrobcem 50-80let). Po vlastní aplikaci této technologie je vždy provedena inspekce TV kamerou. Během rekonstrukce byly znovu vyzděny vstupy.

V polovině roku proběhla kontrola a výměna vodovodních uzávěrů v hlavních vodovodních řadech

Koncem roku byla v domě č.p. 59 otevřena prodejna s celotýdenním provozem. Činnost obnovila restaurace na křižovatce pod názvem Periferia Trattoria.

 Na křižovatce, v ulici Trabantská se občané dočkali přístřešku na zastávce autobusů MHD. Byl také zprovozněn nadjezd Hutě.-.Satalice.

Dobrovolní hasiči Satalice oslavili stodesáté výročí od svého založení.

Sokol Satalice měl v deseti oddílech cca 140 členů. Jeho volejbalový oddíl se účastnil pražské Amatérské volejbalové ligy.

SK Satalice aktivně provozoval tenis nohejbal a kopanou. Muži FC skončili po podzimní části ve druhé třídě na prvním místě s náskokem osmi bodů.

V únoru zemřel pan Jaroslav Peterka dlouholetý přednosta železniční stanice, který též dlouho vedl TJ Satalice.

V prosinci zemřel ve věku šedesáti let místostarosta Městské části MUDr. Miroslav Hladík. Úmrtím MUDr. Miroslava Hladíka byla v Satalicích uzavřena zubní ordinace. Rovněž nebyl zahájen provoz ordinace dětského lékaře.

MČ hospodařila v roce 2008 s výdaji 49 708 400 Kč.  

  Rok 2009

V ulici za Novákovou zahradou byla dokončena cyklostezka. Nově byla pojmenována ulice za nádražím, ponese název Za Železnicí. Název bývalé ulice JZD „K Rybníčku“ se vrací k původnímu názvu U Rybníčka Ve školním roce 2008 - 2009 naši školu navštěvovalo 410 žáků, o které se staralo 25 učitelů, 4 vychovatelky a 12 dalších zaměstnanců. O děti dále pečoval poradenský tým ve složení: školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodik prevence a speciální pedagog. Do prvního ročníku bylo přijato 49 dětí. Ve školní jídelně se stravovalo 395 žáků, školní družinu navštěvovalo 152 dětí.

Sboru dobrovolných hasičů bylo přiděleno HM Prahou nového vozidla CAS 20 na podvozku MAN. Toto moderní vozidlo je vybavené úplnou výbavou pro hasební zásah, o obsahu 3500 litrů vody a 200 litrů pěnidla.

Děti z MŠ navštěvovaly divadelní, hudební a cirkusová představení, účastnily se sportovních akcí. Kapacita byla navýšena na 84 dětí

Zastupitelstvo MČ Praha - Satalice schválilo pronájem zrekonstruovaných nebytových prostor v domě č. p. 90 v ulici Pod Poštou o výměře 82,2 m2 občanskému sdružení Šalomoun - Vzdělávací centrum pro děti a mládež, Vojáčkova 612, 196 00 Praha 9, IČ 26653214, na dobu 1 roku za účelem provozování předškolní výchovy dětí." V domě č. p. 90 v ulici Pod Poštou byly provedeny úpravy ve výši 589 469,- Kč bez DPH.

 Byly dokončeny povrchy ulic U Obory a Stratovská, a započato s opravou kanalizací v ulicích Nové Vinoře.

Zastupitelstvo MČ Praha - Satalice poskytlo provozní dotaci společnosti Sportareál Praha - Satalice, s.r.o. na r. 2009 ve výši 1.200.000,- CZK. Areál je zázemím pro Tělovýchovnou jednotu sportovní kluby Satalice, jejíž oddíly – fotbal, tenis a nohejbal měly 553 členů, zejména dětí.

S MUDr. Jaroslavou Zdražilovou byla podepsána smlouva na pronájem ordinace zubního lékaře.

V květnových dnech se zavzpomínalo na konec 2. Světové války s kladením věnců. Ve středu 28. října 2009 v 10.00 byla uskutečněna u pomníků padlých krátká pietní vzpomínka 91. výročí vzniku ČSR.

Skauti: Děvčata měla tábor v Trkově u Sedlčan. Se stavbou stanů s podsadami pomohli rodiče. Chlapecký skautský tábor byl v Dolní Březince u Světlé nad Sázavou. Oddíly se aktivně účastnily i dalších akcí v Satalicích.

V Kemrově ulici bylo oplocením dokončeno dětské veřejně přístupné hřiště. V bytovém domě na křižovatce byl  zahájen prodej bytů.

Pošta  v  Satalicích měla osmdesáté výročí od založení.

            Hospodaření MČ ke konci roku: Příjmy činí 30.175.000,- Kč, výdaje činí 30.175.000,- Kč.

  

Rok 2010

Prvního června byla zahájena přístavba Mateřské školy.

Třicátého července se dožila sta let paní Marie Seidlové z Bošínské ulice. V domově seniorů ji navštívil starosta Vojtěch Vaňhara s kronikářem Milošem Koděrou.

V tomto roce byly zrekonstruovány ulice:Stratovská, U Obory a Vinořská     

V komunálních volbách konaných 15. a 16. října 2010 v Praze – Satalicích byli do zastupitelstva zvoleni:

Za „Starostové a nezávislí“

Voborská Milada Mgr., Vimerová Andrea Ing., Jenčík František PhDr., Čech Richard

Za Občanskou demokratickou stranu

Mokrá Jitka JUDr., Vaňhara Vojtěch, Baťa Vlastimil Ing., Maršál Tomáš

Za Českou stranu sociálně demokratickou + nezávislí

Sádlová Jovana Mgr. Ph. D., Vrabec Libor

Za Křesť. Demokr. Unii – Čs. Str. lidovou Bílek Vladimír Ing.

volební účast: 59.50 % (936 z 1573)

Na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2010 byli zvoleni:

starostou Jenčík František PhDr.

místostarostkou Voborská Milada Mgr.

předsedou finančního výboru Vimerová Andrea Ing.

předsedou kontrolního výboru Vrabec Libor

8. května v 10 hodin se uskutečnilo pietní shromáždění občanů Satalic k 65. výročí ukončení 2. světové války, spojené s kladením věnců k uctění památky obětí satalických občnů během obou světových válek.

Sportovní i občanská sdružení pořádala mnoho úspěšných akcí.

Kanalizace v ul. K Cihelně: 14. 12. došlo k závěrečné kontrolní prohlídce stavby za účelem kolaudačního souhlasu povoleného vodního díla. Bylo konstatováno, že stavba je schopna trvalého užívání.  

Rozpočet MČ byl vyrovnaný.